Regulamin Studia

ProSymetria Studio Treningu

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów ProSymetria Studio na zajęciach grupowych

 

I. Sprawy organizacyjne

 1. Skorzystanie z usług Studia możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania się do stosowania jego postanowień.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 3. Klient zamierzający korzystać z usług Studia oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych składa pisemne oświadczenie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb marketingowych ProSymetria Pilates Studio, natomiast w zakresie informacji związanych ze stanem zdrowia, wyłącznie dla potrzeb związanych z doborem odpowiednich, bezpiecznych dla zdrowia zajęć i ćwiczeń (ochrony zdrowia Klienta).
 4. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem, Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studia. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
 5. Studio treningowe ProSymetria zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży karnetu i wydania Karty Klienta bez podania przyczyny.
 6. Ceny karnetów, wejść jednorazowych, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Godziny otwarcia oraz ofertę Studia regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Studia.
 7. Studio ProSymetria oferuje Klientom możliwość dokonania płatności za zajęcia gotówką, kartą za pośrednictwem terminala płatniczego lub przelewem na konto.
 8. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 9. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie, począwszy od daty zakupu. Karnety są ważne miesiąc od daty zakupu. W ciągu 40 dni ważności karnetu należy wykorzystać wykupiony limit wejść.
 10. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu maksymalnie o 7 dni za dopłatą 25 zł. Przedłużenie ważności karnetu następuje dopiero po wcześniejszym poinformowaniu pracownika recepcji Studia o zaistniałej sytuacji oraz zgłoszeniu przez Klienta nieobecności na zajęciach.
 11. Klient może odrobić zajęcia w swojej lub innej grupie w ciągu 40 dni od wykupienia karnetu po wcześniejszym zapytaniu u pracownika Studia o dostępność miejsc.
 12. Karnet należy zostawić u pracownika recepcji po wejściu do Studia. Każde wejście i skorzystanie z zajęć jest odnotowane na pozostawionym karnecie.
 13. Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Przy braku rezerwacji miejsca Klient może nie zostać wpuszczony na zajęcia, jeśli sala jest już pełna. Maksymalna liczba osób na zajęcia grupowe: 10, na zajęcia Maszyny Pilates: 5.
 14. Pierwszeństwo skorzystania z zajęć mają Klienci, którzy wykupili karnet na określone zajęcia bądź dokonali wcześniejszej rezerwacji.
 15. W przypadku nieodwołania rezerwacji Klient traci wejście. Może je odrobić w czasie trwania ważności karnetu na innych zajęciach, o ile w danej grupie będzie miejsce. Akceptowalne przez Studio odwołanie rezerwacji na zajęcia musi być dokonane do godziny 12.00 w dniu, kiedy odbywają się zajęcia.
  W przypadku odwołania rezerwacji po godzinie 12.00, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty karnej w wysokości wartości wejścia na zajęcia.
 16. Klientów obowiązuje punktualność w przychodzeniu na zajęcia.
 17. Po skończonych zajęciach Klienci są proszeni o posprzątanie miejsca ćwiczeń, schowanie akcesoriów w odpowiednie, przeznaczone do tego miejsca.
 18. Za niewykorzystane zajęcia Studio nie zwraca pieniędzy.
 19. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 20. Wszystkie przedmioty osobiste, na czas trwania zajęć, należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione poza szafkami Studio nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać w recepcji Studia.
 22. W przypadku zgubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu ze Studia, zostanie pobrana opłata w wysokości 20 zł.
 23. Za zniszczenie majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
 24. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 25. Minimalna liczba osób, aby trening grupowy się odbył, wynosi 3.
 26. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług Studia odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 

II. Korzystanie z usług Studia

 1. W Studio obowiązuje strój sportowy. Ćwiczyć można w specjalnych butach z łamaną podeszwą, skarpetkach bądź na boso. Osoby w niezmienionym stroju nie będę mogły uczestniczyć w zajęciach.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
 3. Klient zobowiązuje się do użytkowania poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do użytkowania urządzeń i przyrządów zgodnie z instrukcją.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy o nich poinformować instruktora przed przystąpieniem do zajęć.
 5. Na terenie Studia zabrania się:
  – wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  – palenia papierosów,
  – stosowania substancji psychoaktywnych (zabrania się także wstępu do Studia po zażyciu takich środków),
  – handlu i akwizycji,
  – naklejania i pozostawiania reklam, ulotek, broszur.

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Studia, jak również propozycje nowych form zajęć, należy zgłaszać do recepcji.
 2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych nie będą wpuszczane na teren Studia.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, jak sprzęt audio czy sprzęt do ćwiczeń.
 4. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia.
 5. Osoba, która zaczyna korzystać z usług Studia, podpisując kartę rejestracyjną, zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem – umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności.

16/12/2019

Zapisz się do newslettera!

Zyskasz dostęp do nowych artykułów, aktualne informacje o wydarzeniach i warsztatach, bezpłatne materiały i filmy do pracy własnej.