Regulamin treningów personalnych

Regulamin treningów personalnych

 

 1. Treningi personalne prowadzone są przez certyfikowanego trenera, fizjoterapeutę, mgr Paulinę Augustyn.
 2. Warunkiem uczestnictwa w treningach osobistych jest:
  – akceptacja regulaminu,
  – wykupienie jednorazowej lub pakietowej karty treningowej u instruktora wg. aktualnego cennika,
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do treningu i oświadczenie klienta o podjęciu treningu na własną odpowiedzialność.
 3. Każdy trening personalny trwa 50 minut.
 4. Opłatę za treningi klient zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć. Uczestnik może dokonać wpłaty zarówno gotówką jak i za pomocą przelewu bankowego na konto wskazane przez upoważnionego fizjoterapeutę, trenera.
 5. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24-godzinnym wyprzedzeniem (telefonicznie).
 6. Jeśli trening mający się odbyć rano zostanie odwołany przez uczestnika wieczorem dnia poprzedniego – trening nie przepada i zostaje przesunięty w czasie. Jeśli trening mający się odbyć wieczorem zostanie odwołany przez uczestnika do godziny 12.00 w dniu treningu – trening nie przepada. Jeśli odwołanie nastąpi w czasie krótszym od wymienionych wyżej godzin, trening zostaje uznany za zaliczony i nie może być przesunięty na inny termin.
 7. Zwrot za niewykorzystany trening lub „pakiet treningowy” jest możliwy jedynie po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o braku możliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie. W takiej sytuacji klient kontaktuje się bezpośrednio z trenerem prowadzącym.
 8. Uczestnik ma prawo do jednorazowego zawieszenia uczestnictwa w treningach maksymalnie na 2 tygodnie od dnia zgłoszenia trenerowi.
 9. W celu zawieszenia zajęć uczestnik jest zobowiązany poinformować trenera z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 10. Ilość zawieszonych treningów przechodzi na następny miesiąc i musi być wykorzystana w przeciągu 2 tygodni od dnia przeprowadzenia pierwszego treningu po odwieszeniu uczestnictwa.
 11. Trening odwołany przez uczestnika z jednodniowym wyprzedzeniem będzie przeprowadzony w innym terminie dogodnym dla obu stron.
 12. Jeżeli trener odwołuje trening (min. 12 godzin przed treningiem), wówczas zobowiązuje się do przeprowadzenia treningu w innym terminie dogodnym dla obu stron. Realizacja przełożonych treningów może wykraczać poza jednomiesięczny okres ich ważności.
 13. W przypadku spóźnienia uczestnika czas treningu będzie krótszy o wartość tego spóźnienia.
 14. W przypadku spóźnienia trenera powyżej 30 minut klient otrzymuje 1 trening gratis.
 15. Grafik treningów personalnych zostaje ułożony w porozumieniu z klientem “na stałe” (z góry umówione dni tygodnia i godziny), dopóki nie zostanie zmieniony przez klienta lub trenera w ramach innych wolnych terminów.
 16. Pakiet 4 lub 8 treningów jest ważny przez miesiąc od daty jego wykupienia, po tym czasie niewykorzystane treningi przepadają. W razie braku możliwości wykorzystania pakietu można go podarować lub odsprzedać innej osobie.
 17. Pakiet 12 treningów jest ważny przez dwa miesiące od daty jego wykupienia, po tym czasie niewykorzystane treningi przepadają. W razie braku możliwości wykorzystania pakietu można go podarować lub odsprzedać innej osobie.
 18. Pakiet 24 treningów jest ważny przez trzy miesiące od daty jego wykupienia, po tym czasie niewykorzystane treningi przepadają. W razie braku możliwości wykorzystania pakietu można go podarować lub odsprzedać innej osobie.
 19. Pakiet 36 treningów jest ważny przez sześć miesięcy od daty jego wykupienia, po tym czasie niewykorzystane treningi przepadają. W razie braku możliwości wykorzystania pakietu można go podarować lub odsprzedać innej osobie.
 20. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu personalnym). Zalecane jest przybycie 15-20 min. wcześniej celem przygotowania się do treningu.
 21. Trenujący podpisuje się na karcie treningowej po każdym wykonanym treningu personalnym.
 22. Trenujący powinien oznajmić Trenerowi każde problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie dolegliwości które pojawiają się w trakcie trwania treningu.
 23. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 24. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody trenera jest zabronione.
 25. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć.
 26. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
 27. Zarówno trener jak i Klient dołożą wszelkich starań, aby cele treningowe zostały zrealizowane.
 28. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem a Trenującym.
 29. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem – umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.

Zapisz się do newslettera!

Zyskasz dostęp do nowych artykułów, aktualne informacje o wydarzeniach i warsztatach, bezpłatne materiały i filmy do pracy własnej.